ZUS ZSWA 2017

Czym jest formularz ZUS ZSWA? Jak się go składa i do kiedy? Kto jest zobowiązany go wypełnić i na jakich zasadach? Na te i wiele innych pytań związanych z owym dokumentem odpowiada poniższy artykuł.

Do czego służy dokument ZUS ZSWA

Formularz ZUS ZSWA  (Zgłoszenie/Korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze) jest składany w celu zgłoszenia okresów pracy, w których ubezpieczony wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o czym mowa w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

W zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze płatnik składek przekazuje do ZUS informacje dotyczące pracowników umieszczonych w ewidencji osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i zgłoszenie korygujące przekazuje się w takiej samej formie, jaka obowiązuje płatnika składek w odniesieniu do pozostałych dokumentów ubezpieczeniowych.

Z czego składa się formularz ZUS ZSWA i jak go wypełnić

Formularz zwiera następujące dane do wypełnienia:

  1. Dane organizacyjne (wypełnia się jedynie pole 01, wpisując identyfikator zgłoszenia składający się z numeru dokumentu i raku kalendarzowego np. pierwszy dokument: 001 2017, drugi: 002 2017 itd.).
  2. Dane identyfikacyjne płatnika składek ( tutaj uzupełnia się numery NIP, REGON, PESEL, skróconą nazwę płatnika lub w przypadku płatnika-osoby fizycznej nazwisko, imię, datę urodzenia).
  3. Dane identyfikacyjne osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (w tym bloku z kolei wpisuje się nazwisko, imię, datę urodzenia, PESEL zgłaszanego pracownika, jak również zaznacza się znakiem X jego/jej zgłoszenie).
  4. Dane o pracy w szczególnych warunkach/o szczególnym charakterze (w tej części trzeba wpisać kod tytułu ubezpieczenia, kod w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zgodnie z wykazem podać okres oraz wymiar czasu pracy).
  5. Oświadczenie płatnika składek (w tej części płatnik swoim podpisem lub podpisem osoby upoważnionej a także pieczątką potwierdza formularz, należy wpisać również datę wypełnienia).
Termin złożenia ZUS ZSWA

Płatnicy składek są zobowiązani przekazywać do Zakładu zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok kalendarzowy.
Tryb przekazywania zgłoszenia w innym terminie regulują przepisy art. 38 ust. 3-6 ustawy o emeryturach pomostowych.
Zgłoszenie korygujące płatnik składek jest zobowiązany przekazać w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez Zakład lub właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy.
Jeżeli konieczność korekty podanych w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez Zakład w drodze:

  • decyzji – korygujące zgłoszenie powinno być złożone nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji;
  • kontroli – korygujące zgłoszenie powinno być złożone nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz. 1656) – art. 38-39, art. 50
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. nr 186, poz. 1444).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. nr 78, poz. 465 z późn. zm.).

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here