Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą, ale nie wiesz czy zakres świadczonych przez Ciebie usług będzie związany z obowiązkiem zakupu kasy fiskalnej i ewidencjonowaniem na niej osiąganych obrotów zapoznaj się z dzisiejszym artykułem. Dowiesz się kto jest zwolniony z tego obowiązku a kto może korzystać ze zwolnienia, gdzie szukać szczegółowych informacji i oczywiście jak zawsze będzie możliwość zadania pytania w komentarzu 🙂

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, sprzedaż tę muszą ewidencjonować na kasie fiskalnej.

Jednakże od tej reguły mamy wyjątki, które określone są w …..

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określa które grupy podatników i jakie czynności zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas fiskalnych. Rozporządzenie to reguluje również warunki korzystania ze zwolnienia.

Zwolnienie ze względu na osiągnięte obroty

 Minister Finansów w omawianym rozporządzeniu wskazuje, że przedsiębiorca nie musi instalować kasy fiskalnej, jeżeli jego obrót na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł. Jeżeli działalność została rozpoczęta w trakcie trwania roku limit wylicza się proporcjonalnie do okresu dokonywania sprzedaży.

Limit wyliczany jest na podstawie następującego wzoru:

A = B × C/D

gdzie:

A – graniczna kwota obrotu w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, której przekroczenie powoduje utratę zwolnienia,
B – limit określony w rozporządzeniu, czyli 20.000 zł,
C – liczba dni prowadzenia sprzedaży, jaka pozostała do końca roku
D – liczba dni w roku podatkowym.

Obowiązek ewidencjonowania obrotów na kasie fiskalnej w tym przypadku powstaje po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podatnik przekroczył swój limit.

Zwolnienie to obowiązuje do 31.12.2016 roku.

Zwolnienie ze względu na strukturę sprzedaży

Minister Finansów w omawianym rozporządzeniu przewiduje również zwolnienie z obowiązku instalowania kasy fiskalnej również podatników u których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych znacznie przewyższa kwotę 20 000 zł. Podatnik, aby korzystać z tego przywileju musi wykazać, że przeważająca część jego dochodów dotyczy sprzedaży zwolnionej przedmiotowo z ewidencjonowania.

§ 3 ust. 1 pkt 3 omawianego rozporządzeni brzmi następująco:

podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej “udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%. 

Uwaga! Z tego zwolnienia nie będzie mógł skorzystać podatnik, który w pierwszym roku lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnął udział procentowy obrotu równy lub mniejszy niż 80%. Czyli, gdy jego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych o której mowa jest w I części załącznika do rozporządzenia była niższa bądź równa 80% (udział procentowy wyliczany na podstawie wzoru, który podam poniżej w przykładzie).

Być może dla niektórych może wydawać się to skomplikowane, ale wierzcie mi, że takie nie jest 🙂 Posłużę się przykładem, żeby było łatwiej zrozumieć treść tego zwolnienia.

Przykład.

Podatnik “X” prowadzi działalność w zakresie usług kurierskich (zwolnionych z ewidencjonowania na podstawie poz. 18 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień) oraz działalność handlową. W 2015 roku osiągnął sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w wysokości 98 000 zł. W tej wartości mieszczą się:

  • usługi kurierskie 82 000 zł,
  • pozostała działalność handlowa 16 000 zł.

W celu wyliczenia udziału procentowego posłużymy się wzorem:

A=C/B *100%.

gdzie:

A – współczynnik udziału procentowego

B- sprzedaż ogółem na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych

C – sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wymieniona w części I załącznika do rozporządzenia.

otrzymujemy zatem:

A= 82000/98000*100%

A= 83,67%

W związku z tym podatnik ma prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania swojej sprzedaży na kasie fiskalnej. Jeżeli jednak współczynnik byłby niższy bądź równy 80% traci prawo do zwolnienia i jest zobowiązany do po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia do zakupu kasy fiskalnej. 

Jeszcze tylko jedna uwaga do tego punktu 🙂

Podatnik, który korzysta ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, po zakończeniu każdego półrocza musi przeliczać strukturę swoich obrotów by sprawdzić czy może korzystać z omawianego zwolnienia czy też nie.

Rozporządzenie Ministra Finansów, które dzisiaj omawiam zawiera również wykaz czynności podlegających bezwzględnej ewidencji (§ 4 ust. 1 i 2) oraz czynności które są zwolnione z tego obowiązku (załącznik I). Nie będę już opisywać tych informacji tylko podam odnośnik tutaj – możecie sobie pobrać treść i zapoznać się 🙂 Jeżeli będą jakieś pytania oczywiście piszcie w komentarzach.

Ze względu na zbyt długą treść artykułu, pozostałe kwestie odnośnie kas fiskalnych jak np. ulga na ich zakup omówię innym razem, jeżeli jakąś ważną dla Was kwestię ominęłam piszcie koniecznie w komentarzach! 🙂

Pozdrawiam,

Ewelina Dulęba.

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here