Faktura VAT RR – planowane zmiany od 1 lipca 2018 roku

Projekt z dnia 13 lutego 2018 r. U S T A W A z dnia ………….
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawArt. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86) wprowadza się następujące zmiany:

(…)

20) w art. 116:
a) w ust. 2 uchyla się pkt 3,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Faktura VAT RR może być, wyłącznie za zgodą dostawcy, wystawiana,
podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej. Przez zawarcie czytelnych
podpisów lub podpisów osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury RR
w formie elektronicznej, określonych w ust. 2 pkt 13, rozumie się opatrzenie
dokumentu, odpowiednio przez dostawcę i nabywcę, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Przez przekazanie dostawcy oryginału faktury VAT RR rozumie się
jej przesłanie w formie elektronicznej.”,
3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, z 2017 r. poz. 88, 244,
379, 708, 768, 1086, 1321, 2409 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138.
– 7 –
c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Oświadczenie określone w ust. 4 może być wystawiane, podpisywane i
przesyłane w formie elektronicznej. Przez zawarcie czytelnego podpisu składającego
oświadczenie w formie elektronicznej określonego w ust. 4 rozumie się opatrzenie
dokumentu przez składającego oświadczenie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Przez przekazanie nabywcy oryginału oświadczenia rozumie się
jego przesłanie w formie elektronicznej.”,
d) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę
zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpiła na rachunek bankowy rolnika
ryczałtowego lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej,
której jest on członkiem;”;

Źródło: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12308701/12493596/12493597/dokument331523.pdf – pełna treść projektu ustawy z dnia 13.02.2018 do pobrania w PDF poniżej

Projekt ustawy 13.02.2018

CZEGO DOTYCZĄ TE WSZYSTKIE ZMIANY ODNOŚNIE FAKTUR VAT RR

Uproszczeniu dla podatników polegającym na zmianie zakresu danych umieszczanych
na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od
rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzeniu możliwości
wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej.

Zmiany w art. 116
Zgodnie z zasadami funkcjonowania systemu ryczałtowego dla rolników w Polsce
niezbędnymi elementami faktury VAT RR wystawianej przez podatnika nabywającego
produkty rolne od rolnika ryczałtowego (będącej następnie podstawą do odliczenia – przy
spełnieniu określonych w przepisach warunków – przez tego nabywcę będącego podatnikiem
VAT kwoty zryczałtowanego zwrotu) są m.in. numer dowodu osobistego rolnika (bądź
innego dokumentu stwierdzającego tożsamość rolnika) – gdy jest on osobą fizyczną, data
wydania tego dokumentu i nazwa organu, który wydał ten dokument (art. 116 ust. 2 pkt 3
ustawy o VAT).
Proponowana likwidacja obowiązku umieszczania na fakturze VAT RR danych dotyczących
dokumentu identyfikującego dostawcę produktów rolnych stanowi uproszczenie dla
podatników w stosowaniu obowiązujących przepisów prawa, eliminując nadmierne –
zdaniem przedsiębiorców – wymogi biurokratyczne, generujące dodatkowe koszty
prowadzenia działalności gospodarczej.
Projektowane rozwiązanie z jednej strony nie wpłynie na weryfikację tożsamości dostawcy
(rolnika ryczałtowego), gdyż zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT faktura VAT RR
musi zawierać numer NIP lub PESEL obydwu stron transakcji (nie wpłynie zatem
negatywnie na funkcjonowanie systemu ryczałtowego), natomiast z drugiej strony usunie uciążliwy obowiązek, oznaczający w praktyce wymóg każdorazowej weryfikacji i
ewentualnego aktualizowania danych (np. w związku z wymianą dokumentów).
Ponadto, mając na uwadze rozwój i elektronizację gospodarki (i związane z tym ułatwienia)
proponuje się wprowadzenie regulacji pozwalających na obieg faktur RR w formie
elektronicznej.
Regulacje wprowadzane w art. 116 ust. 3a oraz 4a pozwolą na wystawianie i przesyłanie faktur VAT RR określonych w art. 116 ust. 2 i 3 oraz oświadczenia określonego w art. 116 ust. 4 (tj. składanego przez dostawcę produktów rolnych w przypadku umów kontraktacji lub umów o podobnym charakterze oświadczenia, iż jest on rolnikiem ryczałtowym) w formie elektronicznej. Stosowanie tej formy dokumentów będzie możliwe jedynie za zgodą dostawcy produktów rolnych (rolnika ryczałtowego). Podpisywanie dokumentów wysyłanych w formie elektronicznej będzie możliwe wyłącznie z użyciem kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

Art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT w dotychczasowym swoim brzmieniu wymienia – jako
warunek odliczenia przez nabywcę produktów rolnych lub usług rolniczych (podatnika VAT)
zryczałtowanej kwoty zwrotu – zapłacenie rolnikowi ryczałtowemu należności za nabywane
towary lub usługi w ciągu 14 dni na jego rachunek bankowy – chyba, że z zawartej pomiędzy tymi podmiotami umowy wynika dłuższy termin płatności.
Odmowa prawa do odliczenia ww. kwoty zryczałtowanego zwrotu wynikającej z wystawionej faktury VAT RR w przypadku przekroczenia terminu płatności jest kwestionowana przez sądy administracyjne. Uwzględniając zatem orzecznictwo sądowe (vide wyroki NSA: z 9 maja 2013 r. sygn. akt I FSK 709/12, z 2 marca 2016 r. sygn. akt I FSK 2014/14, z 3 czerwca 2016 r. sygn. akt I FSK 2054/14) za utrwalony należy uznać pogląd, że art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT nie powinien pozbawiać podatnika dokonującego spóźnionej zapłaty należności za nabyte produkty rolne lub usługi rolnicze, obejmującej zryczałtowany zwrot podatku, prawa do odzyskania kwoty tego zwrotu.
Zasadne jest zatem usunięcie z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT warunku dokonania zapłaty za nabyte produkty rolne lub usługi rolnicze w ciągu 14 dni od dnia zakupu.
Dodatkowo proponowany przepis art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT zakłada możliwość
dokonywania zapłaty przez nabywcę produktów rolnych lub usług rolniczych rolnikowi
ryczałtowemu na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – rozliczeniowej, której
tenże rolnik jest członkiem (a nie wyłącznie – jak dotychczas – na rachunek bankowy
rolnika).

Źródło: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12308701/12493596/12493597/dokument331524.pdf

Pełna treść uzasadnienia do pobrania tutaj: Uzasadnienie do projektu z dnia 13.02.2018

FAKTURA VAT RR a JPK VAT 

Faktury VAT RR w JPK VAT – wykazywane są po stronie nabyć.

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba.

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here