Metoda kasowa

 

Art. 21 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

Co to jest metoda kasowa?

Metoda kasowa jest szczególną metodą rozliczania podatku od towarów i usług (VAT). Najczęściej moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie VAT jest momentem wydania towaru lub wykonania usługi, natomiast metoda kasowa definiuje moment powstania obowiązku podatkowego w VAT, co do zasady w dniu otrzymania zapłaty części lub całości.

Jak ustawodawca określa moment powstania obowiązku podatkowego (art.21 ust. 1 ustawy o VAT):

 

 

  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony wyżej

 

 

– po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej “metodą kasową”; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

Kto może stosować metodę kasową?

 

Do skorzystania z metody kasowej jest uprawniony:

 

  • mały podatnik (definiuje go art. 2 pkt 25 ustawy o VAT: małym podatniku – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:
  • a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,
  • b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

 

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.)

 

  1. (art. 104 ustawy o VAT) podatnika, który w trakcie roku podatkowego rozpoczął wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy w stosunku (należy tu zastosować proporcję) do okresu prowadzonej działalności gospodarczej kwoty zawartej w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, który określa równowartość 1 200 000 euro i 45 000 euro.

(Za tydzień, tj. CZWARTEK  na portalu www.pakto.pl pojawi się artykuł w którym podam przykład jak ustalić taką proporcję dla podatnika rozpoczynającego w trakcie roku wykonywanie czynności opodatkowanych VAT).

O czym podatnik stosujący metodę kasową powinien pamiętać?

 

  • o obowiązku składania deklaracji VAT-7 w formie kwartalnej. UWAGA! Obowiązek składania deklaracji kwartalnych nie stosuje się do podatnika rejestrowanego przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnika VAT czynnego przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca w którym dokonana została rejestracja lub do podatnika który w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonał dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy (towary wrażliwe), chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł. (art. 99 ust. 3a),
  • o wystawianiu faktur zawierających wyraz “metoda kasowa” (art. 106e ust.1 pkt. 16 ustawy o VAT),
  • mogą podatek naliczony odliczyć od podatku należnego dopiero w okresie w którym została dokona płatność w części lub w całości (przy czym odliczenia dokonujemy w tej części w jakiej została uregulowana należność).

 

 

Rezygnacja z metody kasowej

Podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę.

 

Utrata prawa do stosowania metody kasowej

Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25., który określa równowartość 1 200 000 euro i 45 000 euro.

 

Ewelina Dulęba

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here