Obniżona stawka VAT dla wybranych towarów w związku z COVID-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.03.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych wprowadziło m.in. możliwość zastosowania 0% stawki podatku VAT dla przekazanych w drodze darowizny wybranej grupy towarów w walce z COVID-19 na rzecz określonych instytucji.

O jakich towarach oraz instytucjach jest mowa w rozporządzeniu ?

Czy są dodatkowe warunki do możliwości zastosowania stawki VAT 0% ?

Sprawdź poniższy artykuł.

Towary dla których obowiązuje obniżona stawka VAT w związku z COVID-19

Zgodnie ze wskazanym powyżej rozporządzeniem do towarów wobec których jest możliwość zastosowania stawki VAT 0% w związku z COVID-19 zaliczamy:

1) wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.);

2) szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna;

3) produkty lecznicze oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne;

4) produkty biobójcze w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1, z późn. zm.6)) – wyłącznie środki dezynfekujące;

5) specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie;

6) środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski,, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.

Na rzecz jakich instytucji należy przekazać towary aby obowiązywała obniżona stawka VAT ?

Obniżoną stawkę podatku (0%) stosuje się wyłącznie do dostaw towarów przeznaczonych na cele związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, na rzecz:

1) Agencji Rezerw Materiałowych – na realizację zadań ustawowych;

2) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – na realizację zadań statutowych;

3) podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenia szpitalnego wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Warunek jaki należy spełnić

Aby obowiązywała obniżona stawka podatku VAT (0%) poza przekazaniem towarów z grup wymienionych w rozporządzeniu na rzecz określonych/wybranych instytucji (wskazanych powyżej) należy dodatkowo spełnić następujący warunek:

,,Obniżoną stawkę podatku stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym dostawy towarów oraz podmiotem, o którym mowa w ust. 2*, z której wynika, że dostarczane towary będą wykorzystane (zgodnie z ust. 2*) w walce z COVID-19.” – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych § 10. 2.

Uwaga ! Okres obowiązywania rozporządzenia: 1 lutego 2020 – 31 sierpnia 2020

Co w sytuacji, gdy podatnik spełnił wszystkie wymagania do zastosowania stawki 0% na darowiznę maseczek dla szpitala ale zrobił to 2 lutego i nie sporządził umowy?

Odpowiedź: W takiej sytuacji wystarczy pisemne potwierdzenie dokonania tej darowizny na określone cele w walce z COVID-19 ze wskazaniem instytucji dla której taka darowizna została przekazana.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych § 10. 5.: ,,W przypadku, o którym mowa w ust. 4, warunek, o którym mowa w ust. 3, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy podatnik oraz podmiot, o którym mowa w ust. 2, potwierdzą na piśmie dokonanie darowizny stanowiącej dostawę towarów, o której mowa w ust. 1, na warunkach określonych w ust. 2.”


Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.03.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Link do materiału video:

 

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here