wntZgodnie z art.20 ust. 5 ustawy o VAT obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika wartości dodanej. W przypadku,  gdy warunek ten nie może być spełniony, obowiązek powstaje 15-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.


Przykład:
Dostawa towarów w ramach WNT miała miejsce 25 marca 2016 roku. Nabywca otrzymał fakturę 3 kwietnia 2016 roku (data wystawienia faktury 2 kwietnia 2016 roku). Jak rozliczyć transakcję?
WNT należy rozliczyć w dacie wystawienia faktury. Podatnik wykazuje zarówno podatek VAT naliczony, jak i podatek VAT należny.


Ważne: Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury a nie otrzymania! Chyba, że podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę po 15 dniu miesiąca następującego po miesiącu w którym dostawa została dokonana. Wówczas obowiązek podatkowy powstałby w owym 15 dniu.


Wcześniejsza zapłata a o obowiązek podatkowy w WNT

Uiszczenie całości lub części zapłaty przed dokonaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego, podobnie jak wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie tej należności przez sprzedawcę.

Przykładem będzie tu stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 14 maja 2015 r., nr IPPP3/4512-166/15-2/JF. W opisanej sytuacji polski podatnik zapłacił zaliczkę zagranicznemu kontrahentowi na poczet zakupionych maszyn. W wyniku tego zagraniczny kontrahent wystawił fakturę na całkowitą wartość zamówienia – na kilka miesięcy przed realizacją dostawy. W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce dostawa. 

Uzasadnienie:

(…) jeśli przed wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów Spółka wpłaciła zaliczkę za zakupioną maszynę oraz wystawiono fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na całą kwotę kontraktu a dostawa będzie miała miejsce po kilku miesiącach od wystawienia faktury, obowiązek podatkowy nie powstaje w momencie wystawienia przez dostawcę faktury na całą kwotę kontraktu, ale powstaje – zgodnie z przepisem art. 20 ust. 5 ustawy, tj. 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym będzie miała miejsce dostawa zakupionej maszyny będącej przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia przez Spółkę. Rozpoznanie obowiązku z chwilą wystawienia faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie na kilka miesięcy przed samą dostawą byłoby niezgodne z art. 20 ust. 5 ustawy i nie znajduje podstawy prawnej w obowiązujących przepisachTym samym stanowisko Wnioskodawcy, że wystawiona faktura przez kontrahenta unijnego na całą kwotę kontraktu na dostawę maszyny przed dostawą maszyny generuje obowiązek podatkowy WNT w dacie jej wystawienia należało uznać za nieprawidłowe. (…)”

Wystawienie faktury przez zagranicznego kontrahenta przed dostarczeniem towaru

Często w praktyce zdarza się tak, że zagraniczni kontrahenci wystawiają faktury zanim nastąpi dostawa towarów. Wynikać to może z przepisów obowiązujących w ich państwach. Polskie przepisy nie zabraniają takiej możliwości . Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, faktury mogą być wystawione także 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru, wykonaniem usługi czy otrzymaniem całości lub części zapłaty. Skoro więc obowiązek podatkowy w WNT związany jest co do zasady z terminem wystawienia faktury przez dostawcę, to biorąc pod uwagę fakt, że można ją wystawić przed dokonaniem dostawy, należałoby przyjąć, że faktura wystawiona przed dokonaniem transakcji generuje ten obowiązek. Pamiętaj o dokładnej analizie każdego przypadku zanim zdecydujesz o ostatecznym wykazaniu obowiązku podatkowego.

UWAGA: Faktura otrzymana z opóźnieniem a obowiązek podatkowy w WNT

W przypadku, gdy podatnik dokonujący dostawy nie wystawi faktury przed 15 stym dniem miesiąca następującego po miesiącu dostawy towarów będących przedmiotem WNT, wówczas moment powstania obowiązku podatkowego powstaje dokładnie 15 tego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy. Zasada ta nie dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu.

Przykład.

Dostawca towarów dokonał dostawy 20 marca 2016 roku. Nie wystawił on faktury dokumentującej tę dostawę przed 15 kwietnia 2016 roku. Obowiązek podatkowy w omawianym przypadku powstanie zatem 15 kwietnia 2016 roku. Jeżeli jednak po tym terminie nabywca towarów otrzyma fakturę z opóźnieniem, która wystawiona była przed owym 15 stym dniem – np.  16 kwietnia 2016 roku – wówczas podatnik ten będzie musiał dokonać korekty swojego rozliczenia.

 W praktyce często dzieje się tak, że ze względu na utrudniony kontakt z dostawcą towarów, faktury zostają dostarczone po terminie lub w ogóle nie są dostarczane, mimo, że podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę w określonym terminie. Warto dołożyć wszelkich starań aby ustalić termin wystawienia takiej faktury, żeby w przyszłości uniknąć nieporozumień z urzędem skarbowy.

Obowiązek podatkowy w przypadku przemieszczenia towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej na terytorium naszego kraju do magazynu konsygnacyjnego.


Co to jest magazyn konsygnacyjny?

Zgodnie z art. 2 pkt 27c ustawy magazyn konsygnacyjny to wyodrębnione miejsce przechowywania towarów u podatnika VAT UE. Z tego magazynu podatnik, zarejestrowany jako podatnik VAT UE, który przechowuje te towary, pobiera je, przy czym przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel następuje w momencie ich pobrania. UWAGA! Wyodrębnionym miejscem nie musi być cały magazyn. Wystarczy, że będzie to np. miejsce na półce z którego jasno będzie wynikało, że w tym miejscu znajdują się towary danego podatnika.

Przykład.

Niemiecki dostawca przewozi do wyodrębnionego w Polsce miejsca składowania w magazynie polskiego kontrahenta towar, który następnie przeznaczony jest dla ostatecznego polskiego podatnika (nabywcy). Towar ten pozostaje własnością podatnika niemieckiego i nie podlega opodatkowaniu polskiemu podatku VAT. Dopiero w momencie pobrania z magazynu tego towaru przez polskiego podatnika, następuje przeniesienie własności, które rodzi obowiązek podatkowy zarówno u dostawcy (z tytułu WDT) i polskiego nabywcy (z tytułu WNT).


Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w omawianym przypadku?

  • obowiązek podatkowy w WNT powstaje z chwilą pobrania towarów z magazynu konsygnacyjnego, nie później niż z dniem wystawienia faktury,
  • jeżeli towary nie zostaną pobrane z magazynu w ciągu 24 miesięcy od dnia ich wprowadzenia, wówczas zgodnie z art. 12a ust.4 ustawy uznaje się, że ich pobranie ma miejsce następnego dnia po upływie tego okresu i w związku z tym powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT, 
  • w przypadku, gdy przed upływem 24 miesięcy od wprowadzenia towarów do magazynu, towary które nie zostały pobrane, zostaną powrotnie przemieszczone przez podatnika podatku od wartości dodanej, wówczas zgodnie z art. 20a ust. 3 ustawy obowiązek podatkowy w wnt nie powstanie,
  • w przypadku naruszenia warunków skorzystania z uproszczenia dotyczącego magazynów konsygnacyjnych, w momencie w którym warunki te przestają być spełnione w odniesieniu do towarów znajdujących się w magazynie, powstaje obowiązek podatkowy u podatnika, który dokonał przemieszczenia towarów.

Mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam i poruszyłam dzisiaj najważniejsze kwestie związane z obowiązkiem podatkowym w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.

Ewelina Dulęba.

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here