Jak zmniejszyć zobowiązanie wobec urzędu skarbowego z tytułu VAT z powodu niedokonania zapłaty przez kontrahenta za fakturę?

Z pomocą może w takiej sytuacji przyjść ulga na złe długi. Cała procedura dotycząca ulgi na złe długi została uregulowana w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT). (Rozdział 1a)

Art. 89a. 1. Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. 

Nasuwa się zatem pytanie, kiedy należy przyjąć, że należność została uprawdopodobniona?

Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W celu skorzystania z ulgi na złe długi należy spełnić określone warunki: 

  1. Dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  2. Na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

3. Od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

W jakim okresie korygować VAT?

Korekty można dokonać już w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Ulga na złe długi a uregulowanie należności?

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części.

Pamiętaj o zgłoszeniu do naczelnika urzędu skarbowego

Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika.

Wzór zawiadomienia, możesz pobrać w PDF – załącznik do tego artykułu. 

Ulga na złe długi u dłużnika – Kiedy VAT koryguje dłużnik?

W przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Pobierz PDF – Zawiadomienie dłużnika o dokonaniu korekty podatku należnego

Pozdrawiam serdecznie,

Ewelina Dulęba

 

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

3 KOMENTARZE

  1. Pani Ewelino, art 89a ust 3 mówi: “Korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.”

    I stąd moje pytanie, czy korekta musi być rozliczona w deklaracji za okres, w którym faktycznie minęło 150 dni od terminu zapłaty i nieściągalność wierzytelności jest uprawdopodobniona, czy można skorygować podatek należny w późniejszym terminie (późniejszej deklaracji VAT) – oczywiście mając na uwadze aby nie przekroczyć 2 lat od wystawienia faktury?

    • Dzień dobry, można dokonać korekty w terminie późniejszym (tylko korygujemy deklarację za okres, w którym upłynął 150. dzień od umownego terminu płatności). Dodatkowo składając korektę tej deklaracji należy oczywiście spełnić wszystkie warunki uprawniające go do dokonania takiej korekty, o których napisałam wyżej 🙂 Pozdrawiam serdecznie, Ewelina Dulęba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here