komornik8 września 2016 roku weszły w życie zmiany w kodeksie postępowania cywilnego odnośnie postępowania egzekucyjnego. Zmiany dotyczą między innymi:

  • elektronicznych zajęć rachunku bankowego
  • skargi na czynności komornicze (składane nie bezpośrednio do sądu, a za pośrednictwem komornika).
  • komorniczego wyjawienia majątku
  • ogłaszania licytacji ruchomości na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Zmiany ewidentnie będą korzystne dla wierzycieli ponieważ mają na celu przyspieszenie postępowania egzekucyjnego.

Koniec z ukrywaniem majątku? Milionowe zajęcia będą realizowane nawet w ciągu jednego dnia?

Wprowadzone zmiany umożliwiają zajęcie rachunku bankowego dłużnika drogą elektroniczną. Istniejący system komornikteleinformatyczny ma pomóc w komunikowaniu się komorników z bankami. Co ciekawe, zgodnie z art. 9022 k.p.c. komornik może dokonać zajęcia wierzytelności przyszłych:

Art. 9022. § 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

§ 2. Dłużnik wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku składa oświadczenie, o którym mowa w art. 896 § 2, dopiero po powstaniu zajętej wierzytelności albo informuje o braku swojej właściwości.

§ 3. Wykonując zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, organ podatkowy dokonuje doręczeń komornikowi wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 67 § 2c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przykład.

Jan Kowalski nie posiada żadnego majątku i osiąga minimalne wynagrodzenie w wysokości 1850,00 brutto. Wobec Jana Kowalskiego prowadzone jest niealimentacyjne postępowanie egzekucyjne, które w chwili obecnej nie może być zrealizowane. Jeżeli w zeznaniu rocznym złożonym za 2015 rok Jan Kowalski wykaże nadpłatę podatku, organ podatkowy za pomocą systemu teleinformatycznego lub za pośrednictwem środków telekomunikacji elektronicznej przekaże wykazaną nadpłatę właściwemu komornikowi.

Dłużnik będzie musiał złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie zawierające wykaz swojego majątku.

Po zmianach dłużnik na wniosek komornika będzie musiał złożyć wykaz swojego majątku oraz innych informacji komornikniezbędnych do przeprowadzenia egzekucji. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej. W sytuacji, gdy dłużnik nie dostosuje się do “żądań” komornika może zostać ukarany:

  • grzywną (nakładaną przez komornika),
  • przymusowym doprowadzeniem,
  • aresztem nieprzekraczającym miesiąca.

Zgodnie z art. 8012  k.p.c. w sytuacji, gdy nie można ustalić majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, do którego może być skierowana egzekucja, wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Ogłaszanie licytacji ruchomości na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej – licytacja komornicza online

komornikDotychczas komornicy zobowiązani byli przepisami zawartymi w k.p.c. do ogłaszania licytacji nieruchomości na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej: www.licytacje.komornik.pl. Po zmianach obowiązek ten dotyczy również ruchomości. W praktyce oznacza to łatwiejszy dostęp do informacji o licytacjach online.

 

 

 

 

Pozdrawiam,

Ewelina Dulęba

 

Polub nas i bądź na bieżąco z naszym doradztwem

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here